Erelonen en kosten

De ereloonstaat van een advocaat omvat drie posten: het honorarium of ereloon voor de prestaties van de advocaat, de kantoorkosten en de gerechtskosten.

Honorarium
Kantoorkosten
Gerechtskosten

Honoraria of erelonen zijn de vergoedingen voor het intellectuele werk en de praktische ondersteuning die de advocaat of zijn medewerkers bieden.

Think Legal past deze vergoedingen toe in volledige transparantie en na voorafgaandelijk akkoord met de cliënt. Er kunnen verschillende afspraken worden gemaakt met betrekking tot de erelonen.

Meestal wordt gewerkt met een uurtarief. Dit tarief is een vast bedrag (+ 21% BTW) en varieert afhankelijk van de complexiteit van de zaak, het belang van de zaak, de urgentie, en de ervaring van de advocaat of medewerker die het dossier behandelt. Onze erelonen variëren doorgaans tussen 100,00 EUR en 185,00 EUR per uur (exclusief BTW).

Het is verder ook mogelijk om een vast tarief af te spreken voor een specifiek dossier. Bij bepaalde soorten zaken, zoals het innen van onbetwiste B2B-facturen, kan een startbedrag worden overeengekomen dat in geval van succes wordt verhoogd met een bepaald percentage van het te innen bedrag.

Tot slot kan de vergoeding deels worden vastgesteld op basis van de complexiteit van het dossier, de omvang van de geleverde intellectuele en praktische diensten, het behaalde resultaat, en de financiële situatie van de cliënt. We kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat bij verlies 70% van de erelonen in rekening wordt gebracht, terwijl bij winst 130% van de erelonen wordt betaald. Ook is het mogelijk om een verminderd ereloontarief te combineren met een hogere winstpremie.

De kantoorkosten omvatten uitgaven die verband houden met secretariaatsdiensten (zoals het openen van dossiers, typewerk, telecommunicatie, kopieerkosten, enz.), reiskosten en andere benodigde uitgaven voor een efficiënte werking van het kantoor. Deze kosten worden ofwel berekend als een bepaald percentage van het ereloon, ofwel weergegeven als de werkelijke kosten, zoals vermeld in de ereloonstaat.

Onze kosten liggen meestal vast als volgt (excl. BTW):

  • Openen / afsluiten / archiveren dossier: 50 EUR + 25 EUR per bijkomende map.
  • Typewerk brieven en procedurele documenten: 12 EUR / blz.
  • E-mails: 5 EUR / e-mail.
  • Kopijen: 15 % kosten typewerk en e-mail.
  • Griffiebonnen (betaalmiddel griffies): 1,25 EUR / bon.
  • Out of pocket costs (aangetekende zendingen, uitzonderlijke portokosten, parkeerkosten, vliegreizen e.d.m.): tegen kostprijs.
  • Vervoerskosten met eigen vervoersmiddel: 0,60 EUR / km.

Gerechtskosten zijn uitgaven die gerelateerd zijn aan het voeren van een juridische procedure. Dit omvat onder andere griffierechten (rolrechten, bijdragen aan het slachtofferfonds, enzovoort), deurwaarderskosten (dagvaardingskosten, kosten voor tenuitvoerlegging, enzovoort), evenals kosten voor uitgiften van vonnissen of arresten, en dergelijke meer.

In de regel draagt de cliënt deze kosten rechtstreeks. Als Think Legal deze kosten namens de cliënt voorschiet, zal de cliënt deze op eerste verzoek terugbetalen.